Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van  ‘Bling Nails’ nagelstudio

Door het maken van een afspraak met Bling Nails’ / ‘BlingNails’ , gaat u akkoord met de algemene voorwaarden die hieronder besproken worden.

Indien u nog vragen heeft over de voorwaarden, mag u altijd contact opnemen met Bling Nails.

1 Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Bling Nails en een cliënt waarop de nagelstudio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2 Inspanningen nagelstudio

Bling Nails zal de behandelingen naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Bling Nails zal zoveel als mogelijk de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3 Afspraken

U kunt uw afspraak kosteloos verplaatsen of annuleren tot 24 uur voor aanvang van de afspraak, daarna zijn wij genoodzaakt 50% van de behandelprijs in rekening te brengen. Bij niet annuleren, dus “no show” moeten wij helaas het gehele bedrag in rekening brengen.

 Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt of regelmatig verzuim, mag Bling Nails het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

 Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Bling Nails de verloren tijd inkorten op de behandeling en wordt er bijvoorbeeld geen nail-art geplaatst . Bij niet op tijd komen van de afspraak (+15 min) ben ik genoodzaakt de afspraak te annuleren/verplaatsen. Na 15 minuten is ook dezelfde regel van toepassing als bij een “no-show” – het gehele bedrag van de afspraak wordt in rekening gebracht.

Bling Nails moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 minuten voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht.

4 Betaling

Bling Nails vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website of in de studio. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Bling Nails vermeldt prijswijzigingen duidelijk zichtbaar op de website en/of in de studio.

Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling contant te voldoen. Dit kan gebeuren met contant geld of elektronisch via QR, bancontact of kredietkaart.

5 Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Bling Nails vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan ik aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
Bling Nails neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Bling Nails behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Bling Nails zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder toestemming vooraf van de cliënt.

6 Geheimhouding

Bling Nails is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Bling Nails verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7 Aansprakelijkheid

Bij schimmelnagels worden geen kunstnagels geplaatst, alsook geen nagels gelakt. U wordt doorverwezen naar uw huisarts.

Er worden géén kunstnagels geplaatst onder de 16 jaar. Dit omdat de nagel nog niet volledig volgroeid is, en er een grote kans is op een allergische reactie of permanente beschadiging van het nagelbed. Zo zal ook de nagelplaat veel vetter zijn doordat op deze leeftijd de hormonen volop in ontwikkeling zijn. Zo ontstaat er meer kans op loslating of lucht. Bij twijfel zal er naar de identiteitskaart gevraagd worden.

Bling Nails is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Bling Nails is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Bling Nails is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

8.Garantie

Garantie geldt binnen de week na het plaatsen van de kunstnagels op lucht of loslaten gel. Deze garantie vervalt indien:

  • Kunstnagels die bij ons in het salon zijn geplaatst door een ander nagelsalon hebt laat behandelen.
  • Geen handschoenen gedragen worden, tijdens het werken met chemische middelen.
  • De kunstnagels afgebeten of opzettelijk beschadigd.
  • De nagels sporen van breuk en/of scheuren vertonen wat duidt op onjuist gebruik. Voortvloeiend hieruit vervalt op dat moment ook de garantie op de overige nagels.
  • Cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  • De nagelstylist van tevoren kenbaar heeft gemaakt dat u beschikt over één of meerdere probleemnagels. Op deze specifieke nagel(s) kan geen garantie worden verleend.

9 Beschadiging en diefstal

Bling Nails heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Bling Nails meldt diefstal altijd bij de politie.

10 Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking persoonlijk gemeld worden aan Bling Nails. Er wordt in geen enkele situatie geld teruggeven aan de cliënt.

11 Nail art

Indien Bling Nails een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij Bling Nails.

11 Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Bling Nails het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

Tijdens een behandeling is het verboden te roken of te eten, gelieve dit te doen voor de behandeling.

12 Recht

Op elke overeenkomst tussen Bling Nails en de cliënt is Belgisch recht van toepassing.